تعمییر اپراتور, تعمیرسنسور, تعمیرموتور,تعمیرمدار فرمان